Reglement begraafplaatsReglement begraafplaats IGS Hofheide

 • Huishoudelijk reglement

Artikel 1: De begraafplaats Hofheide is een Intergemeentelijke Begraafplaats onder het beheer van de Intergemeentelijke samenwerking voor crematoriumbeheer in het arrondissement Leuven. De gemeente Holsbeek verzekert er het politioneel toezicht.


Artikel 2: Het bestaan van deze Intergemeentelijke Begraafplaats doet geen afbreuk aan de verplichting van de aangesloten gemeenten om op iedere gemeentelijke begraafplaats een strooiweide en een columbarium op te richten overeenkomstig het ‘Decreet op de begraafplaatsen en de lijkbezorging van 16/1/2004’.


Artikel 3: De begraafplaats is onbeperkt toegankelijk. De Raad van Bestuur stelt eventuele sluitingsdagen vast en de terzake geldende beschikkingen worden aan de ingang van de begraafplaats aangeplakt.

 

Artikel 4:

1° Op de begraafplaats is het verboden gelijk welke daad te stellen, houding aan te nemen of manifestatie op het getouw te zetten, die de welvoeglijkheid van de plaats, de orde of de eerbied voor de overledene stoort of kan storen. Het is eveneens verboden te leuren, gelijk welke voorwerpen uit te stallen of te verko-pen, zijn diensten aan te bieden en aanplakbiljetten, opschriften, borden of andere aankondigingstekens aan te brengen.

2° De toegangswegen moeten steeds vrijgehouden worden.

3° Eenieder die één van de in vorige alinea aangehaalde verbodsbepalingen overtreedt, wordt, onverminderd eventuele vervolgingen, uit de begraafplaats gewezen.


Artikel 5: De toegang tot de begraafplaats is verboden voor dronken personen, leurders, niet door volwassen personen vergezelde kinderen onder de twaalf jaar en loslopende honden.


Artikel 6: Enkel de begrafenisondernemer of de daartoe door de Raad van Bestuur aangeduide personeels-leden zijn bevoegd om onder het toezicht van de algemeen directeur:

 • asurnen te begraven of bij te zetten in de columbarium
 • as uit te strooien op de daartoe bestemde percelen

Artikel 7: Op de afsluitplaten van het columbarium, de afdekplaten van de urnenkelders, de herdenkings-zuilen aan de strooiweiden en de herdenkingsboom mogen enkel de door de Raad van Bestuur voorgeschreven naamplaatjes worden aangebracht. De naamplaatjes zijn uniform en vermelden de naam, voornaam, geboortedatum en overlijdensdatum van de overledene. 

 

Artikel 8: De urnenkelders worden afgedekt met afdekplaten die door Hofheide aangeleverd worden.
Er mogen geen beplantingen, afsluitingen, vaste voorwerpen, betegeling of steenslag worden geplaatst naast of op de afdekplaten van de graven.  Bloembakken en losse grafgiften mogen alleen in de daartoe voorziene concessie van 1,10 m breed en 1,10 m lang met een maximale hoogte van 50 cm aangebracht worden.

 

Artikel 9: In het urnenbos is het enkel toegestaan om biologisch afbreekbare urnen te begraven.  Het is niet toegestaan om vaste of losse monumenten, grafstenen, naamplaten of andere herkenningstekens aan te brengen.

 

Artikel 10: In het gedenkbos kunnen biologisch afbreekbare urnen begraven worden of kan de as neergelaten worden aan een boom.  De boom wordt door Hofheide aangekocht en verrekend aan de familie.  Hofheide voorziet een gedenksteen waarop het door de Raad van Bestuur voorgeschreven naamplaatje wordt aangebracht. Er mogen geen persoonlijke uitingsvormen geplaatst worden rond en op de gedenksteen.  Enkel neutrale en natuurvriendelijke elementen welke de sereniteit van het gedenkbos niet verstoren, mogen aangebracht worden. Familieleden binnen de 1e graad kunnen bijgezet worden.

 

Artikel 11: In de strooivijver worden de assen verstrooid op een zelf gecreëerde vijver.  Om de fauna en flora te bewaren, worden er geen uitingsvormen toegestaan.

 

Artikel 12: De Intergemeentelijke samenwerking onderhoudt de strooiweiden, columbaria en begraaf-plaatsen.  Het onderhoud van de dekstenen is ten laste van de concessiehouder.

 

Artikel 13:

°1 De Intergemeentelijke samenwerking draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de beschadiging of het verlies van voorwerpen, bloemen en planten die door familie en vrienden op de daartoe bestemde delen van de strooiweiden, columbaria en graven worden geplaatst.

°2 De strooiweiden, het urnenbos, het gedenkbos, de ruimte rond de herdenkingszuilen en de herdenkings-boom dienen gevrijwaard te blijven van bloemen of andere herdenkingssymbolen.  Deze moeten een plaats krijgen op de daartoe bestemde delen van de begraafplaats.

°3 Er mogen geen bevestigingen gemaakt worden op de herdenkingszuilen en de herdenkingsboom.

°4 Kunstbloemen en aanplantingen worden niet toegestaan op de begraafplaats.

°5 Na 48 uur kunnen de bloemen door de technische diensten worden verwijderd.

°6 Bloemen en planten die buiten de daartoe bestemde plaatsen gelegd worden, worden onmiddellijk verwijderd.
 • Retributiereglement

Artikel 1: Op de Intergemeentelijke begraafplaats Hofheide worden concessies verleend.  Deze hebben betrekking op :

 • ofwel een nis in een columbarium,
 • ofwel een urnenkelder.

Artikel 2: In eenzelfde geconcedeerd graf of nis mogen enkel begraven worden:

 • ofwel de as van de aanvrager, van zijn echtgenoot, van zijn bloed- en aanverwanten,
 • ofwel de as van de leden van een of meerdere religieuze gemeenschappen,
 • ofwel de as van personen die ieder bij het bestuur van de intergemeentelijke samenwerking hun wil te kennen hebben gegeven om in hetzelfde graf of dezelfde nis begraven te worden.

Een concessieaanvraag mag worden ingediend ten behoeve van een derde en van diens familie.


Artikel 3: De concessieaanvragen vermelden de identiteit van de begunstigden. Wanneer één of meerdere begunstigden niet de echtgenoot, noch de bloed- of aanverwant zijn van de aanvrager, worden de concessieaanvragen ondertekend:

 • niet alleen door de aanvrager zelf,
 • maar ook, voor akkoord, door alle andere begunstigden.

Deze verplichting moet niet worden nageleefd wanneer gebruik gemaakt wordt van de in artikel 2, tweede lid, voorziene mogelijkheid.


Artikel 4: Het verlenen van een grafconcessie door de Intergemeentelijke samenwerking houdt geen verhuring noch een verkoop in. De concessies zijn onoverdraagbaar. 

 

Artikel 5: De concessies voor begraving in een urnekelder en bijzetting in een columbarium worden verleend voor een periode van 20 jaar.   


Artikel 6: De concessies worden verleend door de Raad van Bestuur onder de in het desbetreffende huishoudelijk reglement en het desbetreffende retributiereglement bepaalde voorwaarden, zoals deze gesteld zijn op het ogenblik van de concessieaanvraag. De beslissing waarbij de concessie wordt verleend, vermeldt deze voorwaarden.

Artikel 7: De in artikel 5 vastgestelde periode vangt aan op de datum van betekening van de beslissing tot toekenning van de concessie tenzij in de beslissing een andere datum werd vermeld.


Artikel 8: De concessies kunnen hernieuwd worden voor een periode van 10 jaar of een veelvoud hiervan.


Artikel 9: Aanvragen tot hernieuwing worden ingediend:

 • door een belanghebbend persoon;
 • voor het verstrijken:
  • van de oorspronkelijke concessie wanneer het om een eerste hernieuwing gaat,
  • van de hernieuwde concessie, in geval van herhaalde aanvraag.
 •  

  Artikel 10: De concessiehernieuwingen worden toegestaan onder de voorwaarden vastgesteld in het desbetreffende huishoudelijk reglement en in het desbetreffende retributiereglement, zoals deze gesteld zijn op het ogenblik van de aanvraag tot hernieuwing. De beslissing waarbij de concessiehernieuwing wordt verleend, vermeldt deze voorwaarden.


  Artikel 11: In geval van terugneming van een geconcedeerd perceel of van een geconcedeerde nis, wegens openbaar belang of dienstnoodwendigheden, 

  • kunnen de concessiehouders geen aanspraak maken op enige vergoeding;
  • hebben de concessiehouders slechts recht op het bekomen van een perceel van dezelfde oppervlakte of een nis van dezelfde grootte, op dezelfde begraafplaats of op een andere begraafplaats. Dit recht is ondergeschikt aan het indienen van een aanvraag tot overbrenging welke moet worden ingediend door enige belanghebbende en voor de datum van terugneming.

  • Artikel 12: Ook in geval van sluiting van de begraafplaats:

   • kunnen de concessiehouders geen aanspraak maken op enige vergoeding;
   • hebben zij slechts recht op het bekomen van een perceel van dezelfde oppervlakte of op een nis van dezelf-de grootte, op de nieuwe begraafplaats, voor zover een verzoek tot overbrenging werd ingediend door enige belanghebbende en voor de datum van stopzetting van de begravingen.
  •  

   Artikel 13: Indien, overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 en 13, kosteloos een perceel van dezelfde oppervlakte of een nis van dezelfde grootte bekomen wordt, zijn de kosten van overbrenging van de stof-felijke overschotten en van de graftekens ten laste van de Intergemeentelijke samenwerking.

    

   Artikel 14: Wanneer de concessie om welke reden ook een einde neemt, worden de niet weggenomen graf-tekens en de nog bestaande ondergrondse constructies, na het verstrijken van de door de Raad van Bestuur vastgestelde termijn, eigendom van de Intergemeentelijke begraafplaats.

    

   Artikel 15: Op verzoek van de concessiehouder kan de Raad van Bestuur een graf of columbarium terug-nemen wanneer dit ongebruikt is gebleven of wanneer het ongebruikt geworden is ingevolge de over-brenging van de as. Bij terugname is de Intergemeentelijke Begraafplaats slechts gehouden tot terugbetaling:

   • in verhouding tot de nog resterende periode
   • en op basis van de bij de toekenning van de grafconcessie betaalde prijs.
    •  
    • Artikel 16: Een columbarium biedt ruimte aan 2 urnen met standaardafmetingen.  Een urnenkelder biedt ruimte aan 4 urnen met standaardafmetingen. Elke afwijking van deze standaardafmetingen (te bekomen bij het crematorium) kan invloed hebben op het aantal te plaatsen urnen.
    • Door de bijzetting wordt de oorspronkelijke concessie verlengd, telkens met 5 jaar.
    •  
    • Artikel 17: De verstrooiing is gratis wanneer de crematie is doorgegaan in Hofheide en dit binnen een periode van maximaal twee maanden na crematiedatum.

    • Artikel 18: Naamplaatjes op de herdenkingszuilen en naamblaadjes aan de herdenkingsboom worden bevestigd voor een termijn van 10 jaar.  Na deze termijn is verlenging (duurtijd 10 jaar) mogelijk.
    • Versie 05/05/2023.
Meer items
Reglement begraafplaats

Reglement begraafplaats

Deel met je vrienden:
Meer items

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x